Veřejná zakázka: Muzeum nám. Karla IV. čp. 238, Nejdek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1212
Systémové číslo VZ: P17V00000117
Datum zahájení: 24.08.2017
Nabídku podat do: 11.09.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Muzeum nám. Karla IV. čp. 238, Nejdek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této VZ malého rozsahu je zpracování dvou samostatných projektových dokumentací pro stavební úpravy, opravy a rekonstrukce v objektu Muzea Nejdek, nám. Karla IV. 238. Obě dokumentace budou zpracovány v počtu 4 paré + 1 CD/DVD (vč. dokladové části) projektové dokumentace pro stavební řízení a 6 paré + 1 CD/DVD pro provedení stavby. Součástí je veškerá inženýrská činnost potřebná pro zpracování dokumentace a vydání všech potřebných povolení, zajištění vydání všech potřebných povolení (dotčených orgánů, stavebního povolení aj.) a vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr. Dokumentace musejí vyjma vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, splňovat i podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění včetně podmínek souvisejících právních předpisů a vyhlášek. CD/DVD budou obsahovat elektronickou verzi projektové dokumentace v běžně čitelném formátu (pdf, doc, xls) a ve formátu pro možnost dalšího využití zadavatelem (dwg, dgn aj.)
Součástí projektu bude provedení potřebných zaměření objektu, průzkumů, především provedení mykologického průzkumu akreditovanou laboratoří s doložením výsledků od této laboratoře, doplňující statické posouzení aj.
Zadavatel předpokládá zpracování dvou samostatných dokumentací především z důvodu možnosti podání žádosti o dotaci z různých dotačních titulů a možnosti samostatné realizace každé z částí zvlášť bez časové a technické návaznosti.

a) Část 1 – Statické zajištění vodorovných konstrukcí, oprava krovu a střešní konstrukce
Nutnost rozdělení na 2 stavební objekty:
vodorovné (stropní) konstrukce
oprava krovu a střechy

Konstrukce musejí splňovat únosnost pro provoz muzea.
Projekt musí zohlednit úmysl Města Nejdek žádat na tyto práce o dotaci z Magistrátu města Karlovy Vary na obnovu památek nebo Ministerstva financí.

b) Část 2 – Začlenění provozu Infocentra do 1. NP objektu Muzea

Projekt bude řešit stavební úpravy, opravy a rekonstrukce potřebné pro možnost začlenění provozu městského infocentra do 1. NP objektu Muzea.
Projekt musí zohlednit úmyslu Města Nejdek žádat na rekonstrukci muzea o dotaci z Ministerstva kultury – začleňování provozů do kulturních památek

Zadavatel v rámci řešení projektu předpokládá přestavba 1. NP, rekonstrukce vnitřních instalací v 1. a 2. NP – vytápění, ZTI, elektrika (silnoproud, slaboproud).


V půdních prostorách požadujeme z historického hlediska zachování původních rozvodů elektro sloužících pro svícení.
V rámci přípravy je nutná komunikace a projednání všech kroků s Národním památkovým ústavem - ÚOP Loket, tak aby bylo možné získání prostředků některého dotačního titulu pro záchranu památek.

Jako podklad poskytne zadavatel vybranému dodavateli „Stavebně – technický průzkum nosných konstrukcí“ zpracované Kanceláří stavebního inženýrství Ing. Stanislavem Vonkou dne 3.4.2017 - příloha č. 3.
Podkladem pro zpracování může sloužit historická projektová dokumentace uložená v archivu města.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  Město Nejdek
  Náměstí Karla IV. 239
  362 21 Nejdek
 • Název oddělení: Oddělení investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nejdek
Náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky