Veřejná zakázka: HORNÍ BŘÍZA – UL. POD HORAMI, CHODNÍK PODÉL III/1806

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1443
Systémové číslo VZ: P18V00000172
Datum zahájení: 27.07.2018
Nabídku podat do: 08.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HORNÍ BŘÍZA – UL. POD HORAMI, CHODNÍK PODÉL III/1806
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je doplnění jednostranného chodníku podél silnice III/1806 na straně zástavby v rozsahu od začátku obce (před č.p. 262) až do prostoru křižovatky se silnicí III/1804, kde chodník navazuje na úpravy navržené v rámci navazující stavby "Horní Bříza, křiž. Silnic III/1804 a III/1806",
Chodník je navržen v délce 503 m, směrový průběh kopíruje stávající vozovku, šířka chodníku je navržena 1,5-2,0 m, obruba lemující vozovku ve vazbě na chodník je navržena ve vzdálenosti 3,0 m od osy vozovky v přímých úsecích, resp. 3,0-4,0 m ve směrových obloucích komunikace. Navržený chodník je doplněn o prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. (varovné pásy, vodící linie atp.).
Součástí plnění jsou veškerá připojení (vjezdy) sousedních nemovitostí a ploch, dále zárubní zídka z betonových palisád, úpravy odvodnění zahrnující nově navržená odvodňovací zařízení včetně přípojek do kanalizace navržené v rámci SO 303, resp. do stávajících odvodňovacích zařízení (propustky, šachty), která budou v rámci stavby sanována, resp. rekonstruována. Součástí SO jsou rovněž terénní úpravy s ohumusováním a osetím travním semenem, resp. s dosypem štěrkodrtí, resp. se zádlažbou lomovým kamenem, nezbytné posuny stávajících SDZ, příprava území zahrnující kácení stávající zeleně v nezbytném rozsahu pro realizaci navržené stavby a úpravy oplocení vč. vstupních branek a vjezdových vrat dotčených sousedních nemovitostí.
Předmětem plnění nejsou položky č. 11 a č. 12 objektu SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady uvedené v předaném soupisu prací. Uchazeč nebude tyto položky oceňovat.
Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IČ 26388791 (příloha č.3 Zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 932 743 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Bříza
 • IČO: 00257770
 • Poštovní adresa:
  Třída 1. máje 300
  33012 Horní Bříza
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 220808

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Horní Bříza
Tř. 1.máje 300
330 12 Horní Bříza

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky