Veřejná zakázka: Zázemí pro FK Nejdek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1555
Systémové číslo VZ: P19V00000029
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 18.03.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zázemí pro FK Nejdek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je napojení zázemí fotbalistů FK Nejdek na inženýrské sítě, umístění základů pro buňku zázemí a dodání a instalace sanitární kontejnerové buňky modré barvy, včetně vnitřního vybavení a instalací.
Stavba budoucího zázemí fotbalistů se nachází u stávající příjezdové cesty areálu sportoviště, sportovně fotbalového hřiště a zimního stadionu, na území města Nejdek, Limnická ulice, v zastavěné části města, na pozemcích st.p.č. 2508, p.p.č 2086/2, 2067/5 a 2086/3 v k.ú. Nejdek, obec Nejdek.
Jedná se o podzemní inženýrské sítě a zařízení:
SO 01 - Buňky zázemí + základy: Součástí je dodání a instalace kontejnerové buňky sociálního zázemí, modulárního obytného kontejneru - sanitární buňky modré barvy (tj. v barvách fotbalového klubu), které je typizovanou stavbou. Buňka jako modulární celek včetně jejího vnitřního vybavení a všech instalací. Konstrukce je samonosná, a protože se stavba nachází ve sněhovém pásmu VI-VII stupně, bude potřeba toto konstrukčně zohlednit a počítat s nutností zvýšené únosnosti střechy.
Kontejner musí být usazen na vodorovnou plochu (základové betonové patky v toleranci +/- 10 mm na kontejner).
SO 02 - Vodovodní přípojka: v délce cca 152 m s napojením na veřejný vodovod ze stávající vodovodní přípojky objektu šaten fotbalistů. Na stávající vodovodní přípojce bude v prostoru mezi šatnami a tenisovými kurty osazená armaturní a vodoměrná šachta s odbočkou a uzavíracími armaturami a vodoměrem a nová vodovodní přípojka bude dále vedena po obvodu fotbalového hřiště č.1 v souběhu s kabelem elektro (SO04) k novostavbě objektu zázemí fotbalistů. Potrubí navrženo PE100, De32/2, SDR17,6 a betonová armaturní a vodoměrná šachta 1440x1140mm.
SO 03 - Přípojka splaškové kanalizace: Sanitární buňku je navrženo napojit přes gravitační přípojku splaškové kanalizace na proj. žumpu. Ta bude osazena v blízkosti novostavby. Gravitační přípojka se navrhuje PVC-KG, DN150, SN8 v délce cca 12,0m, bude na ni osazena vtoková plastová šachta DN400. Žumpa je navřena plastová válcová jednokomorová o půdorysných rozměrech 1,90x4,50m, V=12,0m3 bez přepadu se vstupním poklopem o prům. 600mm. Vzhledem k tomu, že v majetku Města Nejdek se vyskytuje vhodná funkční, krátce používaná odstavená žumpa, bude použita pro účely tohoto projektu tato. Stávající jímka se nachází u bytového domu čp. 797, ulice Závodu míru, Nejdek. Součástí díla je její vykopání, přemístění do vzdálenosti cca 2,6 km a osazení na místo. U žumpy před jejím osazením bude ověřena vodotěsnost. A bude zabezpečena proti vztlaku podzemní vody, obetonováním a zaarmováním dna nádrže s patkami. Poklop žumpy bude zabezpečen proti manipulaci nepovolanou osobou. Odvětrání žumpy bude přes přípojku splaškové kanalizace a vnitřním větracím potrubím nad střechu buňkoviště.
SO 04 - Přípojka elektro: Nový objekt zázemí bude napojen ze stávajícího objektu šaten fotbalistů zemním kabelem v délce cca 139 m, z elektroměrového rozvaděče, který je osazen na fasádě, je napojen celý objekt fotbalového klubu. Kabel povede v souběhu s vodovodní přípojkou po obvodu fotbalového hřiště č.1 a bude ukončen v pojistkovém pilíři v místě budoucí stavby.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (příloha této zadávací dokumentace) s názvem „Město Nejdek – Napojení zázemí fotbalistů FK Nejdek na inženýrské sítě a umístění základů pro buňky zázemí“, kterou zpracovala společnost KTS-CZ s.r.o., kancelář technických specializací projektování a inženýrská činnost, Závodu Míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary, datum: 08/2017, stupeň ÚS, č. zakázky: 17006039.0, zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Košina, ČKAIT 0301282.
Stavba bude respektovat všechny podmínky Územního souhlasu, souhlasu s umístěním stavby FK Nejdek – výrobek plnící funkci stavby – sociální zařízení pro veřejnost – vodovodní přípojka, přípojka NN, jímka na odpadní vody – Nejdek, Limnická ulice č.p. 1316.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  náměstí Karla IV. 239
  36221 Nejdek
 • Název oddělení: Odbor investic a správy majetku - Oddělení investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nejdek
náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky