Veřejná zakázka: 2021-21 TI Kostelec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1984
Systémové číslo: P21V00000041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.05.2021
Nabídku podat do: 24.05.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 2021-21 TI Kostelec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je součinnost se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodu, vodovodních přípojek, splaškové kanalizace, kanalizačních přípojek a položení podkladní vrstvy komunikace.
Zásobení celého řešeného území obytné zóny pitnou vodou je navrženo rozvodovými vodovodními řady o celkové délce 681 m, vedenými souběžně s kanalizací, které budou napojeny na stávající veřejnou vodovodní síť obce. Vodovodní přípojky jsou navrženy v celkovém počtu 23 ks a celkové délce trasy 147 m, s ukončením ve vodoměrných šachtách.
V celém řešeném území je navržena oddílná stoková síť. Území obytné zóny bude odkanalizováno novými splaškovými stokami „B“ a „BD“ v celkové délce trasy 477 m. Kanalizační stoky budou napojeny na stávající veřejnou stokovou síť zakončenou ČOV. Kanalizační přípojky jsou navrženy v celkovém počtu 23 ks a celkové délce trasy 139 m s ukončením v revizních kanalizačních šachtách.
Součástí veřejné zakázky je příprava komunikace, avšak s provizorním štěrkovým krytem. Bude se jednat o sejmutí ornice, vykufrování a zřízení podkladních štěrkových vrstev. Přesněji specifikováno ve výkazu výměr na 1. Etapu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 753 642 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Kostelec
 • IČO: 00479292
 • Poštovní adresa:
  Obec Kostelec
  Kostelec č. p. 34
  349 01 Kostelec, okres Tachov
 • Název oddělení: Smlouvy o dílo
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 213117

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obec Kostelec
Kostelec č. p. 34
349 01 Kostelec, okres Tachov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy